0

Basic View  |  Expanded View

JBO Letters

PDF PDF
Wan Qin; Lucas Schmidt; Xiaoqi Yang; Lina Wei; Ting Huang; Julie X. Yuan; Xiang Peng; Xiaocong Yuan; Bruce Z. Gao
J. Biomed. Opt.   doi: 10.1117/1.JBO.18.6.060502

Open Access Open Access

Topics: Biosensors, Lasers

Research Papers: Imaging

PDF PDF
Wenzhong Liu; Shuliang Jiao; Hao F. Zhang
J. Biomed. Opt.   doi: 10.1117/1.JBO.18.6.066003

Special Section on Optical Methods of Imaging in the Skin

PDF PDF
Jürgen Lademann
J. Biomed. Opt.   doi: 10.1117/1.JBO.18.6.061201

Open Access Open Access

Topics: Skin
PDF PDF
Razvigor Darlenski; Joachim W. Fluhr
J. Biomed. Opt.   doi: 10.1117/1.JBO.18.6.061208
PDF PDF
Jing Wang; Rui Shi; Dan Zhu
J. Biomed. Opt.   doi: 10.1117/1.JBO.18.6.061209
PDF PDF
Leshuai W. Zhang; Nancy A. Monteiro-Riviere
J. Biomed. Opt.   doi: 10.1117/1.JBO.18.6.061214

Open Access Open Access

Topics: Skin

Research Papers: General

Research Papers: Sensing

PDF PDF
Yi-Sing Hsiao; Xueding Wang; Cheri X. Deng
J. Biomed. Opt.   doi: 10.1117/1.JBO.18.6.067003
Topics: Tissues, Water

Research Papers: Therapeutic

Errata

PDF PDF
Zachary R. Hoffman; Charles A. DiMarzio
J. Biomed. Opt.   doi: 10.1117/1.JBO.18.6.069803

Open Access Open Access

    Please Wait... Processing your request... Please Wait.
    Sign in or Create a personal account to Buy this article ($0 for members, $0 for non-members).
     
Buy this article ($18 for members, $25 for non-members).
Sign In