journal of electronic imaging
VOL. 27 · NO. 3 | May 2018
CONTENTS
IN THIS ISSUE

Regular Articles
Xinglong Li, Xiaohai He, Chao Ren, Lin-Bo Qing, Wenshu Zhan
J. Electron. Imag. 27(3), 033001 (3 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033001
TOPICS: Image compression, Upconversion, Quantization, Distortion, Image quality, Super resolution, Computer programming, Image processing, Lawrencium, Image restoration
Yi Zhou, Fazhi He, Yimin Qiu
J. Electron. Imag. 27(3), 033002 (4 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033002
TOPICS: Image filtering, Convolution, Computer architecture, Image processing, Computer programming, Computing systems, Field programmable gate arrays, Data processing, Copper, Data modeling
Zhenglong Yang, Guozhong Wang, Guowei Teng, Haiwu Zhao, Guoping Li
J. Electron. Imag. 27(3), 033003 (4 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033003
TOPICS: Lithium, Distortion, Video coding, Standards development, Video compression, Video, Computer programming, Communication engineering, Quantization, Copper
Supriya Anilkumar Mangale, Madhuri Bhushan Khambete
J. Electron. Imag. 27(3), 033004 (8 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033004
TOPICS: Thermography, Visible radiation, Infrared imaging, Image fusion, Infrared sensors, Principal component analysis, Discrete wavelet transforms, Video, Sensors, Cameras
Wei Zhang, Baosheng Kang, Shunli Zhang
J. Electron. Imag. 27(3), 033005 (9 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033005
TOPICS: Image filtering, Reliability, Particle filters, Performance modeling, Target detection, Optical tracking, Electronic filtering, RGB color model, Detection and tracking algorithms, Video
Wenshu Zhan, Xiaohai He, Shuhua Xiong, Chao Ren, Honggang Chen
J. Electron. Imag. 27(3), 033006 (10 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033006
TOPICS: Wavelets, Image compression, Image quality, Image restoration, Image processing, Image fusion, Image enhancement, Wavelet transforms, Image filtering, Convolution
Suhap Şahin, Sümeyya İlkin
J. Electron. Imag. 27(3), 033007 (10 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033007
TOPICS: Image enhancement, Image processing, Edge detection, Mobile devices, Image filtering, Algorithm development, Cameras, Digital filtering, Imaging systems, Cell phones
Hakim Bendjenna, Abdallah Meraoumia, Othaila Chergui
J. Electron. Imag. 27(3), 033008 (11 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033008
TOPICS: Biometrics, Feature extraction, Image filtering, Pattern recognition, Binary data, Principal component analysis, System identification, Databases, Detection and tracking algorithms, Image processing
Zhiyong Pan, Yang Liu, Guojun Liu, Maozu Guo, Yang Li
J. Electron. Imag. 27(3), 033009 (12 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033009
TOPICS: Visualization, Image classification, Performance modeling, Visual process modeling, Information visualization, Data modeling, Image processing, Convolutional neural networks, Lithium, Scanning probe microscopy
Linlin Yang, Ce Li, Chunyu Xie, Linna Wang, Baochang Zhang
J. Electron. Imag. 27(3), 033010 (12 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033010
TOPICS: Image filtering, Radar, Digital filtering, Binary data, 3D modeling, Electronic filtering, Video, RGB color model, 3D image processing, Motion models
Qingtao Fu, Cheolkon Jung, Qiaozhou Lin
J. Electron. Imag. 27(3), 033011 (12 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033011
TOPICS: Copper, Visualization, Computer programming, Video, Distortion, Video coding, Visual system, Video surveillance, Image quality, Standards development
Bo Sun, Meng Guo, Siming Cao, Jun He, Lejun Yu
J. Electron. Imag. 27(3), 033012 (14 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033012
TOPICS: Video, Image segmentation, Finite element methods, Sun, Neodymium, Visualization, Feature extraction, Data modeling, Cameras, Neural networks
Peng-Yu Chen, Shen-Chuan Tai
J. Electron. Imag. 27(3), 033013 (15 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033013
TOPICS: Image fusion, Distortion, Image quality, Image resolution, Image processing, Remote sensing, Reconstruction algorithms, Image filtering, 3D image reconstruction, Error analysis
Yizhen Yan, Peng Yang, Lei Yan, Jie Wan, Yanbiao Sun, Kevin Tansey, Anand Asundi, Hongying Zhao
J. Electron. Imag. 27(3), 033014 (15 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033014
TOPICS: Calibration, Cameras, Corner detection, Image processing, MATLAB, Image resolution, 3D image processing, Sensors, Optical filters, Sun
Jiarun Song, Nan Min, Fuzheng Yang
J. Electron. Imag. 27(3), 033015 (15 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033015
TOPICS: Video, Mobile devices, Performance modeling, Data modeling, Video coding, Molybdenum, Instrument modeling, Statistical analysis, Video compression, Databases
Dalong Zhang, Lei Zhao, Wei Li, Duanqing Xu, Dongming Lu
J. Electron. Imag. 27(3), 033016 (18 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033016
TOPICS: 3D modeling, Performance modeling, Visual process modeling, Data modeling, Statistical modeling, Neodymium, Feature extraction, Distance measurement, Neural networks, Lithium
J. Electron. Imag. 27(3), 033017 (21 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033017
TOPICS: Image quality, Image resolution, Spatial light modulators, Visualization, Projection systems, Image enhancement, Image analysis, Signal to noise ratio, Distortion, Resolution enhancement technologies
Khaled Bensid, Djamel Samai, Fatima Zohra Laallam, Abdelah Meraoumia
J. Electron. Imag. 27(3), 033018 (22 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033018
TOPICS: Feature extraction, Biometrics, Databases, System identification, Imaging systems, Principal component analysis, Binary data, Wavelets, Sensors, Detection and tracking algorithms
Peng Yan, Xuanqin Mou
J. Electron. Imag. 27(3), 033019 (23 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033019
TOPICS: Video, Databases, Distortion, Image segmentation, Motion models, Photovoltaics, Visual process modeling, Visualization, Video processing, Image quality
Xiaoyu Cui, Jing Zheng, Shuo Chen, Haili Guo, Yue Zhao
J. Electron. Imag. 27(3), 033020 (23 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033020
TOPICS: Prisms, Cameras, Imaging systems, Calibration, Image processing, Refraction, Sensors, Distortion, Navigation systems, Image sensors
Supriya Mangale, Madhuri Khambete
J. Electron. Imag. 27(3), 033021 (24 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033021
TOPICS: Thermography, Detection and tracking algorithms, Video surveillance, Infrared imaging, Video, Infrared radiation, Infrared sensors, Feature extraction, Spatial resolution, Infrared search and track
Weizhe Xu, Fangfa Fu, Yao Wang, Jinxiang Wang
J. Electron. Imag. 27(3), 033022 (25 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033022
TOPICS: Computer programming, Video coding, Video compression, Video, Image compression, Motion estimation, Data modeling, Quantization, Statistical analysis, Analytical research
Meng Chang, Huajun Feng, Zhihai Xu, Qi Li
J. Electron. Imag. 27(3), 033023 (25 May 2018) https://doi.org/10.1117/1.JEI.27.3.033023
TOPICS: Image fusion, High dynamic range imaging, Motion detection, Cameras, Image restoration, MATLAB, Lithium, Image registration, Motion estimation, Associative arrays
Back to Top